Zomerschool: eigen leerkrachten of leerkrachten 'van buiten'?

Zomerschool: eigen leerkrachten of leerkrachten 'van buiten'?

Eigen leerkrachten

Bij een kleinschalige zomerschool waar één of enkele scholen bij betrokken zijn, ligt het voor de hand om te werken met eigen personeel. Dat heeft een aantal voordelen:

  • Leerkrachten van de eigen school kennen de leerlingen al, vooral wanneer de leerkracht met de leerlingen uit zijn/haar eigen groep werkt. Hierdoor kunnen zij aansluiten bij de individuele leerlijn van de leerling. Met name bij zorgleerlingen heeft dat meerwaarde.
  • Leerkrachten van de eigen school zijn al bekend zijn met het onderwijsconcept en het lesprogramma, en kunnen daardoor gemakkelijker een verbinding leggen met het reguliere curriculum van de school.
  • Leerkrachten van de eigen school zijn intrinsiek gemotiveerd om hun eigen leerlingen iets extra's te bieden en er samen iets moois van te maken.

Leerkrachten 'van buiten'

Soms is er echter een goede reden om personeel van buiten de school aan te stellen.

  • Ten eerste kan het lastig zijn om onder het eigen personeel voldoende mensen te vinden die in (een deel van) hun vakantie willen werken. Voor sommige leerkrachten kan het aantrekkelijk zijn om tijdens (een deel van) de zomervakantie door te werken en op andere momenten in het jaar vakantie te nemen, maar leerkrachten die zelf schoolgaande kinderen hebben voelen daar doorgaans weinig voor.
  • Ten tweede past het aannemen van personeel van buiten mogelijk bij (een deel van) de doelstellingen van de zomerschool. Wanneer een deel van het programma op ontspanning gericht is (bijvoorbeeld naast een cognitief programma) of wanneer taal en rekenen op alternatieve manieren worden aangeboden (bijvoorbeeld middels theater, in de natuur of in combinatie met techniek), kan het aantrekkelijk zijn om vakkrachten van buiten het onderwijs in te zetten. Wanneer de aansluiting po-vo een doelstelling is, is het aanstellen van leraren uit het vo een goede optie.
  • Ten derde heeft personeel van buiten het voordeel van de ‘frisse blik'. Een leerkracht van buiten kijkt dan onbevooroordeeld tegen de leerlingen aan en voor de leerlingen kan het ook leuk zijn om iemand met een andere invalshoek voor zich te hebben.


Leerkrachten ‘van buiten' kunnen leerkrachten zijn van andere scholen binnen het eigen bestuur, leerkrachten uit de vervangingspool die bewust kiezen voor onregelmatigheid en flexibiliteit, of leerkrachten die geworven worden door middel van een externe vacature.