Informatie en inspiratie voor de invulling van OTV in het VO

Informatie en inspiratie voor de invulling van OTV in het VO

De volgende websites bieden bruikbare informatie en inspiratie voor de invulling van OTV in het vo:

 

Programma ‘Effectief schakelen'

Zie: www.poraad.nl --> ‘Onderwijskwaliteit' --> ‘Effectief schakelen'
Programma ‘Effectief schakelen tussen primair en voortgezet onderwijs': een initiatief van de PO-Raad, VO-Raad, AVS en het Cito, gestart in 2009, die in samenwerking de overgang van leerlingen tussen deze onderwijssectoren willen verbeteren. Op de website is onder meer de handreiking ‘Verbetering informatieoverdracht PO/VO' te downloaden. 

Overgangpovo.nl

www.overgangpovo.nl: website ontwikkeld door KPC Groep in opdracht van WSNS Plus en het Ministerie van OCW. Op deze website staat de overdracht centraal. Het gaat daarbij om de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen scholen en om de overdracht op het gebied van de basisvaardigheden: taal en rekenen. 

Taalenrekenen.nl

www.taalenrekenen.nl: website van het ministerie van OCW, met informatie over doorlopende leerlijnen taal en rekenen en de uitwerking van de referentieniveaus taal en rekenen.

Steunpunt taal en rekenen vo

www.steunpunttaalenrekenenvo.nl: initiatief van het Ministerie van OCW, bedoeld om leidinggevenden en docenten in vo-scholen te ondersteunen bij het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs. Het Steunpunt biedt algemene informatie over beleidsontwikkelingen en wet- en regelgeving voor taal en rekenen in het voortgezet onderwijs, informatie over bijeenkomsten, conferenties en netwerken op gebied van taal en rekenen, over leermiddelen en toetsen en over nascholingsprogramma's en beleidsondersteuning en overzichten van publicaties en verwijzingen naar belangrijke websites en organisaties. U kunt het steunpunt ook raadplegen via de digitale en telefonische helpdesk: info@steunpuntvo.nl of telefonisch (0318-648 559).

Leermiddelenplein

www.leermiddelenplein.nl: grote databank van SLO (Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling) met leermiddelen/lesmethoden voor verschillende vakken en onderwijstypen.

Taalgericht vakonderwijs

www.taalgerichtvakonderwijs.nl: gericht op het versterken van taalonderwijs in verschillende vakken in het vo. De website geeft informatie over Taalgericht vakonderwijs en over het Platform dat de ontwikkeling ervan ondersteunt. Het biedt steun bij de reflectie op en invoering van Taalgericht vakonderwijs. Het is een uitwisselingspunt van materialen, ervaringen en ontwikkelingen.

Verder met rekenen (vmbo)

www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/nieuws/00035/ : Lespakket Rekenen-wiskunde voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het ontwikkelde pakket bestaat uit 24 werkbladen, elk bestaand uit drie pagina's,met bijbehorende lesbeschrijvingen en achtergrondinformatie met betrekking tot leerlijnen. Er komen drie domeinen aan bod: geld en ons geldsysteem; procenten en verhoudingen; meten en ons maatstelsel.