Project Tilburg (VSD)

Project Tilburg (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

Basisschool Don Sarto

Diverse scholen uit het samenwerkingsverband

Basisschool De Alm

 

Basisschool Zuiderlicht

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag
Voor wie? Voor leerlingen van 10 tot 14 jaar van de scholen in het samenwerkingsverband. Het betrof de groepen 7 en 8 van de basisscholen en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Waarom? Om leerlingen beter te laten presteren op het gebied van taal en rekenen; om leerlingen beter voorbereid op het vo aan te laten komen en om de kans op het behalen van een startkwalificatie te vergroten. 

 

Hoe?

  • Na een onderzoek door Ordina (2008)  heeft de gemeente Tilburg besloten leerlingen van 10 tot 14 jaar in de impulswijk Groenewoud extra aandacht te geven. Uit het onderzoek bleek dat deze leerlingen onvoldoende op de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs werden voorbereid en het voortijdig schoolverlaten hier hoger was dan het stedelijk gemiddelde.
  • Besloten werd deze overgang te verbeteren door de introductie van verlengde leertijd. Onder de naam ‘’Verlengd Dagarrangement Tilburg Zuid’’ kwamen er in het PO twee verlengde schooldagen voor groep 7 & 8, en een verlengde schooldag voor leerlingen uit leerjaar 1 & 2 van de VO-scholen uit het samenwerkingsverband.
  • Het verlengde dagarrangement maakte onderdeel uit van de programmalijnen van de Brede school Groenewoud en Koningshaven (onderdeel van Brede school Tilburg).
  • Het verlengde dagarrangement PO bestond onder meer uit extra ondersteuning door de OTV-leerkracht tijdens de binnenschoolse lessen taal en rekenen. Aan het einde van de reguliere lestijd vertrok de groepsleerkracht en vervolgde de leerkracht OTV het programma.
  • Door twee gekwalificeerde leerkrachten op de groep te zetten was er intensivering van de lestijd: meer ruimte voor differentiatie en extra individuele begeleiding.
  • De samenwerking tussen (binnenschoolse) leerkrachten en OTV-leerkrachten is geborgd door hen ook daadwerkelijk samen tijd voor de klas te geven. Dit heeft de verbinding tussen binnen- en buitenschools leren een kwaliteitsimpuls gegeven.
  • In de verlengde leertijd PO werd gebruik gemaakt van de methodiek betekenisvol leren en het programma leerverrijking.
  • Andere belangrijke onderdelen van het project waren sport, sociale competenties en vergroten van de ouderbetrokkenheid.
  • Voor leerlingen VO1 en VO2 werd een OTV-programma ontwikkeld met doelen op begrijpend lezen en studievaardigheden.
  • Dankzij de opbrengstgerichte aanpak in het project is het effect te evalueren.

 

Wilt u meer weten?

Projectleider: Mathilde van der Pol

E-mail: mathilde@broodcoaching.nl

Tel: 06 28 49 46 47