Project Utrecht (VSD)

Project Utrecht (VSD)

 

Deelnemende scholen:

Primair onderwijs

Voortgezet onderwijs

OBS Overvecht (4 locaties)

 Gerrit Rietveld College

Basisschool Johannes XXIII

 

Jenaplanschool Cleophas

 

PC Basisschool Op Dreef

 

Johannes school

 

PC Basisschool De Schakel

 

Mattheus school

 

Marcus school

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type OTV: Verlengde schooldag

Voor wie? Voor leerlingen van wie de prestaties achterblijven bij hun mogelijkheden (onderpresteerders) en leerlingen die presteren op havo-vwo niveau (high-potentials) en ook baat hebben bij extra (taal)onderwijs. 

Waarom?  Om de uitstroom naar havo/vwo van alle elf basisscholen in de wijk Overvecht tenminste tot het landelijk gemiddelde te laten stijgen en leerlingen beter toegerust op het vo te laten arriveren.

 

Hoe?

  • Binnen de reguliere onderwijstijd kreeg het onderwijs op het gebied van algemene ontwikkeling, leesvaardigheid, woordenschat en studievaardigheid een kwaliteitsimpuls.
  • Daarnaast kreeg een selecte groep leerlingen (leerlingen met havo/vwo-potentie) de kans om vier uur per week na de reguliere schooltijd extra onderwijs te volgen.
  • In deze uren kregen zij een verrijkend aanbod dat aansloot op het binnenschoolse curriculum (met de vier genoemde leergebieden als belangrijkste pijlers). Dit gebeurde in groepen van maximaal 15 leerlingen en onder leiding van excellente leerkrachten.
  • Belangrijke onderdelen van het project waren daarnaast het verhogen van de ouderbetrokkenheid en de persoonlijke begeleiding van leerlingen door mentoren.
  • Ook werd de procedure voor overgang van po naar vo verbeterd, werd een doorgaande leerlijn van po naar vo tot stand gebracht en werd de begeleiding van kinderen naar het vo geïntensiveerd.

 

‘De uitstroomcijfers naar het HAVO/VWO in Overvecht blijven achter bij het landelijk gemiddelde. Dat wordt voor een groot deel veroorzaakt door de taalproblematiek. Kinderen vallen uit op de domeinen woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld: uitgerekend de cruciale factoren voor een succesvolle schoolloopbaan. De leertijdverlenging wordt dus ingezet op juist die gebieden'.

 

Wilt u meer weten?

Projectleider: K.A. Scholten

E-mail: arjen.overvecht@gmail.com

Telefoon: 06-51710632

Meer informatie: www.bredeschoolacademieovervecht.nl